• Školní řád - zkrácený

  • 1)        Žák přichází do školy od 7: 30 do 7:55 hod.                            

   2)        Přezouvá se do vhodné obuvi.

   3)        Po zvonění je žák na svém místě připraven na vyučování.

   4)        Ke všem spolužákům, učitelům a jiným osobám se chová slušně, tolerantně a neomezuje je svým jednáním.

   5)        Ve třídě při příchodu a odchodu dospělé osoby pozdraví žák povstáním.

   6)        Všechny dospělé osoby v budově zdraví slušně a přiměřeně pozdravem „Dobrý den“.

   7)        Žák oslovuje všechny zaměstnance „Pane, paní“ s označením jejich funkce /např. paní učitelko/

   8)        Se školními potřebami, zejména učebnicemi zachází slušně, případné poškození z nedbalosti finančně uhradí.

   9)        Okno se otvírá jen v přítomnosti vyučujícího.

   10)      Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeho zástupce o uvolnění písemně nejpozději den předem. Podpisem učitele bere škola tuto žádost na vědomí a žák má požadovanou dobu individuálně upravený rozvrh. Do jednoho dne uvolňuje třídní učitel, na více dnů ředitelka školy.

   11)      Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Požadují-li rodiče neočekávané uvolnění dítěte, vyzvednou ho osobně.

   12)      Ze školní družiny jsou žáci propouštění po příchodu rodičů či jiných zástupců, nebo na základě písemného sdělení o odchodu žáka.

   13)      Po celou dobu vyučování má žák vypnutá mobilní zařízení a uložena na místě určené pedagogem.

   14)      V areálu školy a při školních akcích platí přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů a požívání drog. Nebude tolerován žádný projev násilí a šikanování. Porušení bude přísně trestáno.

    15)      Doporučuje se nepřecházet z patra do patra bez závažného důvodu.

   16)      Doporučuje se nenosit na výuku předměty, které nesouvisí s vyučováním. Za případnou ztrátu škola nezodpovídá.

   17)      Po skončení vyučování žák odchází pod vedením vyučujícího do šatny,  v případě stravování do školní jídelny.

   18)      Kolo ukládá uzamčené na určeném místě.

   19)      Za chování a jednání žáka v době mimo vyučování škola nezodpovídá.

   20)      Rodič má právo navštívit kteroukoliv vyučovací hodinu svého dítěte po předchozí domluvě s vyučujícím (min. jeden den dopředu).

   21)      Rodiče se mohou podílet na organizaci školy prostřednictvím třídních důvěrníků. Doporučujeme rodičům řešit připomínky /problémy/ prostřednictvím třídních důvěrníků, vyučujících nebo vedení školy.

   22)      V případě, že se žák nezúčastní více než 25% vyučovacích hodin, rozhodne vyučující o nutnosti vykonat zkoušky, kterými žák prokáže odpovídající znalosti, aby mohl být z daného předmětu klasifikován. V případě tělesné výchovy se jedná o 75% aktivně absolvovaných hodin výuky.

   23)      Pracovníci školy respektují práva dítěte uvedená v Úmluvě práv dítěte.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p.o.
   • 606 409 159, 603 868 632
   • Bezručova 141
    Křešice
    411 48
    41148 Křešice
    Czech Republic
   • IČO 75003635
   • DS kwhmerq
   • Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Špittová
    606 409 159
    reditelna@zskresice.cz
   • Zástupce ředitelky Mgr. Jiří Černý
    603 868 632
    wonositosedne@gmail.com
   • Vedoucí MŠ Bc. Chladilová Magdaléna
    721 750 052
    skolka@zskresice.cz
   • Pokladna Denisa Lečbychová
    725 212 505
   • Družina PO-PÁ volejte od 6 do 7:30 a od 12 do 16 hod
    602 372 686
   • Jídelna - vedoucí Monika Stiskalová
    702 171 122
   • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Círusová 602 236 344
    Asistentka pedagoga: Olga Berglová 723 628 211
    Asistent pedagoga: Richard Špitt 606 409 159
   • Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Hamerská 603 552 723
    Asistentka pedagoga: Mrcela Pirunčíková 733 689 077
   • Třídní učitelka: Mgr. Alena Seidlová 736 621 777
    Asistentka pedagoga: Tereza Šílová 607105 673
   • Třídní učitelka: Mgr. Hana Ženklová 603 731 619
    Asistentka pedagoga: Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Třídní učitelka: Mgr. Klára Strmeňová 724 841 306
    Asistentka pedagoga: Petra Vyzisková 725 593 273
   • Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová 608 416 855
    Asistentka pedagoga: Karla Šindelářová 723 833 889
   • 606409159
   • RED IZO 600081371