• DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

    Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

    Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

    Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

     

    1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

    pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

    svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

    je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

    zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě

    zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

    postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

     

     

    1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

     

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže

    zvládá odloučení od rodičů

    vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas    projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách 

    ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

    je si vědomé zodpovědnosti za své chování    

    dodržuje dohodnutá pravidla

     

     

    3. Dítě   by   mělo   zvládat  přiměřené   jazykové,  řečové   a   komunikativní dovednosti

     

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

    vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)    mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

    mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.

    rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

    má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno   přirozeně  a   srozumitelně   hovoří   s dětmi   i   dospělými,   vede   rozhovor a respektuje jeho pravidla

    pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

    používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) spolupracuje ve skupině

     

     

    1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

     

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

     • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
     • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
     • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
     • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
     • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
     • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
     • řadí zpravidla prvky zleva doprava
     • používá pravou   či   levou   ruku   při kreslení či v jiných   činnostech,   kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

     

     

    5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

     

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

    rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky

    složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů

    rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů

    rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)    sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)

    najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

    rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

    postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) reaguje správně na světelné a akustické signály

     

    1. Dítě   by   mělo   zvládat   jednoduché  logické   a   myšlenkové   operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

     

     

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

       má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

       orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

       porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)

       rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)    rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů

       třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

       přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

     

       chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

       rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

     

     

    1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

     

     

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

       soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)

     

       „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)

        záměrně   si   zapamatuje,   co   prožilo,   vidělo,   slyšelo,  je   schopno  si   toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

       pamatuje si říkadla, básničky, písničky

     

       přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

       postupuje podle pokynů pracuje samostatně

     

    1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

     

     

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

       uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)

       navazuje   kontakty   s dítětem   i   dospělými,   komunikuje   s nimi   zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí

       nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

     

       je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)

       zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny

       vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor

     

       ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

       k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

       je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

     

     

    1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

     

     

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

    pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

       zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.

       je   schopno  se   zúčastnit  dětských  kulturních  programů,   zábavných  akcí, slavností, sportovních akcí

       svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne

       zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny    zná celou řadu písní, básní a říkadel

       zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)

       vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

     

       hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

     

     

    1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

     

     

    Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

     • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
     • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
     • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
     • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
     • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

     

     • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
     • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
     • zná faktory poškozující zdraví (kouření)

     

     • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

    DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

     

     

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, p.o.
   • 606 409 159, 603 868 632
   • Bezručova 141 Křešice 411 48 41148 Křešice Czech Republic
   • IČO 75003635
   • DS kwhmerq
   • Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Špittová 606 409 159 reditelna@zskresice.cz
   • Zástupce ředitelky Mgr. Jiří Černý 603 868 632 wonositosedne@gmail.com
   • Vedoucí MŠ Bc. Chladilová Magdaléna 721 750 052 skolka@zskresice.cz
   • Pokladna Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Družina PO-PÁ volejte od 6 do 7:30 a od 12 do 16 hod 602 372 686
   • Jídelna - vedoucí Monika Stiskalová 702 171 122
   • Třídní učitelka: Mgr. Jitka Círusová 602 236 344 Asistentka pedagoga: Olga Berglová 723 628 211 Asistent pedagoga: Richard Špitt 606 409 159
   • Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Hamerská 603 552 723 Asistentka pedagoga: Mrcela Pirunčíková 733 689 077
   • Třídní učitelka: Mgr. Alena Seidlová 736 621 777 Asistentka pedagoga: Tereza Šílová 607105 673
   • Třídní učitelka: Mgr. Hana Ženklová 603 731 619 Asistentka pedagoga: Denisa Lečbychová 725 212 505
   • Třídní učitelka: Mgr. Klára Strmeňová 724 841 306 Asistentka pedagoga: Petra Vyzisková 725 593 273
   • Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kvapilová Fryčová 608 416 855 Asistentka pedagoga: Karla Šindelářová 723 833 889
   • 606409159
   • RED IZO 600081371